ADATKEZELÉS

Adatvédelmi nyilatkozat

Az adatkezelő neve: Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet Képzési Igazgatóság

székhely: 1134 Budapest, Tüzér u. 33-35.

adószám: 15329884-2-41

Az adatkezelés helye az Adatkezelő székhelyének a címe.

Adatkezelő elérhetőségei:

e-mail:

telefon: 06 1 237 6700

AZ ADATKEZELŐ, AZ ADATKEZELÉS CÉLJA, TERJEDELME

A személyes adatok kezelője a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet. Az Intézet a TÁMOP-5.4.10-125/1-2012-0001 azonosítószámú „Szociális képzések rendszerének modernizációja” című kiemelt projekt (továbbiakban: Projekt) megvalósítása során a Projekttel kapcsolatos személyes adatok kezelése során az alábbiak szerint jár el:

A honlap (www.tamop5410.hu) úgy került kialakításra, hogy az megfeleljen a központi államigazgatási szervek honlapjaira vonatkozó tartalmi és formai egységesítési követelményeknek. Ennek során arra törekedtünk, hogy az Ön személyes adatainak az Adatkezelő kezelése csak a honlap szolgáltatásainak igénybevételéhez szükséges mértékben, illetve az Ön rendelkezésének megfelelően, egyúttal a hatályos jogszabályi rendelkezések maradéktalan betartásával történjen.

A Projekt internetes honlapjának (www.tamop5410.hu) felkeresésével Ön személyes adatokat ad át az Adatkezelő számára. Az internetes kapcsolat fenntartása során a látogató által használt böngészőprogrammal, internetprotokoll-címmel (IP-cím), domain névvel (URL), a látogatás időpontjával, valamint a megtekintett oldalakkal kapcsolatosan automatikusan képződnek technikai adatok a szolgáltató számítógépes rendszerében. Az Adatkezelő ezeket kizárólag a honlappal kapcsolatos elemzésre és statisztikai információk gyűjtésére használják fel.

Az Adatkezelők az Ön alábbi személyes adatait tárolják: felhasználónév, jelszó, teljes név, email cím.

A regisztráció önkéntes. Tájékoztatjuk, hogy Ön ezen adatai megadásával és a regisztráció elvégzésével a 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (továbbiakban Info tv.) 5. § (1) bekezdésének a) pontja szerinti hozzájárulását adja az Adatkezelőnek az adatkezeléshez.

Az adatkezelés a fenti célok esetében is kizárólag a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig, és kizárólag azzal a személyes adattal történik, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlenül szükséges és a cél elérésére egyébként alkalmas.

Az adatkezelés helye az adatkezelő székhelye. Az adatkezelés a honlapon (részben) automatizáltan történik.

A fentiek szerinti adatkezelés során keletkező információkat az adatkezelők a legnagyobb körültekintéssel, szigorúan bizalmasan, csak a szolgáltatások igénybevételéhez szükséges mértékben, illetve az Ön rendelkezéseinek megfelelően kezeli, és minden törvényes eszközzel megakadályozza, hogy azokhoz illetéktelenek hozzáférjenek.

Személyes adatok továbbítására kizárólag a vonatkozó törvények ilyen rendelkezése szerint, vagy az érintett hozzájárulása esetén kerülhet sor, az ott meghatározott terjedelemben.

Mindezeken felül történhet adattovábbítás a Projekt megvalósításban résztvevő azon képző intézmények irányába is, ahol Ön a kiválasztott képzését végzi.

A fent leírtakon kívül az Adatkezelők a tudomására jutott adatokat harmadik személy számára – jogszabályban meghatározott eseteken kívül – semmilyen körülmények között nem adják ki.

AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA

Az adatkezelés jogalapját egyrészt a jogszabályi felhatalmazások, másrészt pedig az adatok közlésének önkéntessége teremti meg. Az adatkezelés elsődlegesen az Info tv. 5. § (1) bekezdés a) pontján, valamint az 1992. évi XXXVIII. törvény 124. § (2) bekezdése alapján kiadott 4/2011. (I.28.) Korm. rendelet 80. § (3) bekezdésén alapul. Ezeknek az adatoknak a szolgáltatása az eljárás eredményes lefolytatása érdekében kötelező.

Az Adatkezelők által biztosított további funkciók, szolgáltatások eléréséhez szükség van személyes adatokra, tekintettel arra, hogy ezeknek a funkcióknak a használata az Ön által önkéntesen szolgáltatott személyes adatokkal valósítható csak meg (azonosításhoz szükséges adatok, stb.).

A FELHASZNÁLÓK JOGAINAK GYAKORLÁSA

Jogosult tájékoztatást kérni az Önre vonatkozó adatkezelésről. Az Adatkezelő kérésére tájékoztatást ad az Ön általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az Önre vonatkozó adatokat. A megkeresett adatkezelő a kérelem benyújtásától számított lehető legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást.

Ön bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését kérni. A helytelen adatok kijavítását az Adatkezelőnél kezdeményezheti.

Jogosult kérni továbbá az Önre vonatkozó adatok törlését az önkéntes adatkezelés vonatkozásában. A törlés kezdeményezése a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézethez benyújtott írásbeli kérelemmel lehetséges.

Ön tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha

- a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;

- a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;

- a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.

A megkeresett adatkezelő a tiltakozás kézhezvételétől számított tíz munkanapon belül megvizsgálja, és eleget tesz a kérelemnek, amennyiben annak jogossága egyértelműen megállapítható. A kérelem elutasítása esetén a tiltakozás előterjesztésével megegyező formában a megkeresett adatkezelő köteles döntését megindokolni.

Ön jogainak megsértése esetén a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet, mint adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat.

Kérjük azonban, hogy az adatkezeléssel kapcsolatok kérdéseikkel első sorban a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézetet keressék meg!

ADATBIZTONSÁG

Az Adatkezelő kiemelt gondossággal törekednek az adatok biztonságos kezelését megvalósítani, ezért megteszik azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítják azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Info tv., valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Az Adatkezelők mindegyike törekszik védeni az adatokat különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.

EGYÉB SZABÁLYOK

Az adatok feldolgozása elsősorban informatikai eszközökkel történik, automatizált módon, a rendszert üzemeltető beavatkozási lehetőségének korlátozásával vagy kizárásával.

Az Adatkezelő az adatkezelési tevékenységük során az Info tv. rendelkezéseinek, az adatvédelemre és az adatbiztonságra vonatkozó joggyakorlatoknak megfelelően járnak el, a hatályos jogszabályok előírásait betartják, illetve az adatvédelemhez kapcsolódó fontosabb nemzetközi ajánlásokat is figyelembe veszik.

 
A továbbképzést sikeresen elvégezte:
 
Új Széchényi TervEmberi Erőforrások Minisztériuma